ბუსსს-ანრის- საგანმანათლებლო პროგრამები

2010 წლიდანსაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსდადგენილების საფუძველზებათუმისუმაღლესისაზღვაოსაინჟინროსასწავლებელანრისმიეცაუმაღლესისაგანმანათლებლოსაქმიანობისლიცენზია, პროფესიულიუმაღლესიდასაბაკალავროუმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამისგანსახორციელებლად.

უმაღლეს (ბაკალავრიატი) საგანმანათლებლოპროგრამებზესპეციალობით – საზღვაოსნომეცნიერებები:

 • საზღვაონავიგაცია
 • გემისმექანიკა

სადაცსწავლისხანგრძლივობაშეადგენს 4 აკადემიურწელს.

უმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამისდამთავრებისშემდეგსტუდენტსენიჭებაბაკალავრისკვალიფიკაციადაგადაეცემადიპლომი.

ბათუმისუმაღლესისაზღვაოსაინჟინროსასწავლებელიანრიშისაზღვაო -საინჟინროფაკულტეტზესწავლებახორციელდებამე- III დონისპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამებზე:

 • გემბანისრიგითიმეზღვაური – სწავლისხანგრძლივობა 1 წელიდა 6 თვე;
 • სამანქანეგანყოფილებისრიგითიმეზღვაური-სწავლისხანგრძლივობა 1 წელიდა 5 თვე;

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამებზეჩარიცხვახდებადოკუმენტებისგანხილვისადაპროფესიულიგანათლებისსტუდენტისთითოეულკანდიდატთანგასაუბრებისშედეგებისსაფუძველზე.

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისდამთავრებისშემდეგსტუდენტსენიჭებამესამესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაციადაგადაეცემაპროფესიულიდიპლომი.

სწავლებახორციელდებაუახლესიტრენაჟორულიდაკომპიუტერულიტექნიკისბაზაზედაფუძნებულიკომბინირებულიმეთოდებისგამოყენებით. ძირითადიაქცენტიგადატანილიასტუდენტთაპრაქტიკულიუნარებისგანვითარებაზე.

სწავლისპერიოდშისტუდენტებისთვისხელმისაწვდომია:

 • საკონფერენციოდარბაზი;
 • სტუდენტური სივრცე;
 • ბიბლიოთეკა;
 • საერთოსაცხოვრებელი;
 • კვებისბლოკი;
 • სამედიცინომომსახურება;
 • სპორტულიდარბაზი,ტრენაჟერებითადასახვასპორტაქსესუარებით;
 • სწრაფმავალისამაშველოკატარღადასამაშველონავი (სპეციალურიტრენირებისათვის);
 • სასწავლოგემი „კაპიტანიო.ჩახვაძე“- სასწავლო-საცურაოპრაქტიკისგასავლელად და სხვა სასწავლო და საწვრთნელი საშუალებები.
 • მიმდინარეობს ბენდის ჩამოყალიბება

როგორც უმაღლეს ასევე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებსა და მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში აღნიშნული საგანმნათლებლო პროგარმების სწორად წარმართვაში მონაწილეობას ღებულობს ბუსსს ანრიში დასაქმებული 100 მეტი თანამშრომელი. მათ შორის, პროფესორები, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორები,გამოცდილი საზღვაო სპეციალისტები -შორეული ნაოსნობის კაპიტნები და  უფროსი მექანიკოსები, რომლებიც სტუდენტებს უზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას და ხელს უწყობენ მათი პროფესიული უნარების განვითარებასდა ცოდნის გაღრმავებას.

სასწავლებელი, როგორც უცხოელ ასევე საქართველოს სხვა რეგიონებიდან ჩამოსულ სტუდენტებს სთავაზობს ევროპული სატნდარტებით მოწობილ საერთო საცხოვრებელს.

სასწავლებელი უზრუნველყოფს სტუენტებს  ყველა პირობით, რომ  უმაღლესი და პროფესული განათლება მათ მიიღონ კომფორტულ და მყუდრო გარემოში.

სასწავლებლის პრეროგატივაა სტუდენტა მხარდაჭერა.