პროფესიულ კოლეჯებში უზრუნველყოფილია უსაფრთხო სასწავლო გარემო