2021 წელს მასწავლებლის პროფესიული კომპეტენციის დადასტურებისას გამოყენებული ტესტები

პროფესიული უნარები – გამოყენებული ტესტები:
ტესტის სწორი პასუხები და შეფასების სქემა გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.