გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო!

გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო! მასში განხილულია თანამედროვე საერთაშორისო საჰაერო სამართლის თეორიისა და პრაქტიკის საკითხები: საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ცნების და არსის განსაზღვრის პრობლემები, წყაროები, საერთაშორისო საავიაციო გადაყვანა-გადაზიდვების რეგულირების ასპექტები, თანამედროვე საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციების შესახებ და სხვა დებულებები აქტუალურ საკითხებზე.შეიძლება იყოს ტექსტი-(ი)ს გამოსახულება
სახელმძღვანელო ძირითადად განკუთვნილია საერთაშორისო სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების მკვლევართათვის და პრაქტიკოსებისათვის, აგრეთვე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტის უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურის სტუდენტთათვის. ასევე, ნაშრომი განკუთვნილია თანამედროვე საერთაშორისო საჰაერო სამართლის პრობლემებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.