კატეგორია: ბაკალავრიატი

ბიოლოგია

თბილისი
May 11, 2021
9 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

საბაკალავრო პროგრამის “ბიოლოგია” მიზანია თეორიული და პრაქტიკული განათლების მიცემა ბიოლოგიის საბაზო დარგებში - ციტოლოგია, ჰისტოლოგია, განვითარების ბიოლოგია, ადამიანის ანატომია, ბოტანიკა, ზოოლოგია, ისტორიული ბიოგეოგრაფია,  ეკოლოგია/ჰიდრობიოლოგია,  მიკრობიოლოგია  ვირუსოლოგიის  საფუძვლებით, ზოგადი იმუნოლოგია,  გენეტიკა,  მცენარეთა  ფიზიოლოგია,  ადამიანისა  და  ცხოველთა  ფიზიოლოგია, ბიოქიმია,   ბიოფიზიკა,   უჯრედული   ბიოლოგია,  მოლეკულური  ბიოლოგია,   ევოლუციური მოძღვრება.   საბაკალავრო  პროგრამა  არ  არის  აქცენტირებული  ერთ  რომელიმე  კონკრეტულ დარგზე  და  გულისმობს  ყველა საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა,  მათ  შორის  ბიოლოგიის საფუძვლების  ცოდნას  სპეციალიზაციების  მკაფიო  გამოყოფის  გარეშე.  ამ  მიზნის  მისაღწევად პროგრამა  ხელშემწყობი  (კალკულუსი,  კომპიუტერული  უნარ-ჩვევები)  და  სხვა  საბუნებისმეტყველო   მეცნიერებების   (ფიზიკა,   ქიმია)   საფუძვლების   დაუფლებასაც  ითვალისწინებს. პროგრამა    ძირითადი  სპეციალობების  გარდა,    დამატებითი    სპეციალობების  ათვისების შესაძლებლობასაც იძლევა. ამ მიზანს ემსახურება სასპეციალიზაციო სავალდებულო/არჩევითი მოდულების ან დამატებითი სპეციალობის ათვისების შესაძლებლობაც, რაც საშუალებას აძლევს ბაკალავრს    ძირითადი       სპეცილობის    საფუძვლიან    ცოდნასთან    ერთად,        დამატებით სპეციალობაში  გარკვეული საბაზო ცოდნა  და დარგობრივი კომპეტენციები შეიძინოს. აღნიშნული სტრუქტურის  წყალობით  სტუდენტს  ეძლევა  საშუალება  ჩამოყალიბდეს  როგორც კვალიფიცირებული,  ფართო  პროფილის  ბაკალავრი,  რომელსაც  მაგისტრატურის საფეხურზე შეეძლება    სწავლის    გაგრძელება    საბუნებისმეტყველო    მეცნიერებების    ნებისმიერი    მიმართულებით, ასევე  წარმატებით გაართვას თავი შემდგომში თავისი სპეციალობით მუშაობასას.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]