კატეგორია: ბაკალავრიატი

ისტორია

საქართველო
April 3, 2021
3 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ბაკალავრის კვალიფიკაციის მქონე, სათანადო კომპეტენციებით აღჭურვილი
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, რომელიც შეძენილი ცოდნით, გამომუშავებული
უნარებით და განვითარებული მოქალაქეობრივი ღირებულებებით წარმატებით
შეძლებს ისტორიის დარგში საქმიანობას ან სწავლის გაგრძელებას უმაღლესი
განათლების შემდგომ საფეხურზე - მაგისტრატურაში;
პროგრამა ორიენტირებულია მისცეს კურსდამთავრებულს ცოდნა საქართველოსა
და მსოფლიო ისტორიის, პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული,

რელიგიური და სხვა ასპექტების შესახებ, გააცნოს თეორიულ-მეთოდოლოგიური და
ემპირიული მასალა და გამოუმუშავოს ის უნარები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მის
დასაქმებას საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, კერძო ან სახელმწიფო
სტრუქტურებში, არქივებსა და მუზეუმებში, ტურისტულ სააგენტოებში და სხვ.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: 0(370)272413
მისამართი: .., , საქართველო,
ელ.ფოსტა: contact@gu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]