მეფუტკრეობა/ Beekeeping

July 16, 2021
11 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): ქართულენოვანთათვის - 11 თვე, არაქართულენოვანთათვის - 13.5 თვე
საფასური:
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მეფუტკრეობაში / Basic Vocational Qualification in Beekeeping
პროგრამის აღწერა:

მიზანი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სოფლის მეურნეობის სფეროსთვის შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდა
დაშვების წინაპირობები
საბაზო განათლება; პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება
დასაქმების შესაძლებლობები
კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ ორგანიზაციებში, აგრეთვე შესაძლებელია იყოს თვითდასაქმებული და მართავდეს საკუთარ მეურნეობას. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის შედეგად კურსდამთავრებულის დასაქმების პოზიციებია:
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია - მეფუტკრეობის მიმართულებით - მეფუტკრე

სტრუქტურა და მოდულები
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მეფუტკრეობაში მოიცავს 60 კრედიტს, რომელთაგან 18 კრედიტი არის ზოგადი მოდულები, ხოლო 42 კრედიტი პროფესიული მოდულები.კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 60 კრედიტი.ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 60 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 75 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს ემატება მოდულის ქართული ენა A2- 15კრედიტი.

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები

„მეფუტკრეობა“

  1. სეზონურად მოუაროს და შეინახოს ფუტკარი;
  2. მართოს ფუტკრისმავნებელი დაავადებები;
  3. დაამზადოს ფუტკრის სკა;
  4. მიიღოს ფუტკრისპროდუქტები - დინდგელი, ცვილი, ყვავილისმტვერი, რძე, შხამი;
  5. უზრუნველყოს ფუტკრის პროდუქტების მიღება- რეალიზაცია.
საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი: 0353 20 04 23
მისამართი: კაჭრეთი, , ,
ელ.ფოსტა: kachreti@gmail.com

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]