კატეგორია: ბაკალავრიატი

საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო ურთიერთობები – ევროპა და ახლო აღმოსავლეთი

თბილისი
May 11, 2021
12 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

საბაკალავრო პროგრამის საერთაშორისო ურთიერთობები – ევროპა და ახლო აღმოსავლეთის  მიზანია კურსდამთავრებულებს მისცეს ფართო ცოდნა:

 • საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი ცნებებისა და თეორიების შესახებ;
 • საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინის განვითარების ისტორიისა და ძირითადი თეორიული და მეთოდოლოგიური დებატების შესახებ;
 • სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის ძირითადი მეთოდების (დაკვირვება, ექსპერიმენტი, კონტენტანალიზი, ტესტი, კითხვარი, ანკეტა, ინტერვიუ, ფოკუსჯგუფი) შესახებ;
 • მსოფლიო პოლიტიკაში საერთაშორისო ინსტიტუტების როლის, მათი ორგანიზაციული სტრუქტურების, გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების, მიზნებისა და ამოცანების შესახებ;
 • საგარეო პოლიტიკის ანალიზის ძირითადი თეორიებისა და მიდგომების შესახებ;
 • საერთაშორისო სამართლის ძირითადი ნორმებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირების დაბრკოლებებისა და შესაძლებლობების შესახებ;
 • საერთაშორისო და ეროვნული უსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევების შესახებ;
 • საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ძირითადი ცნებების, თეორიებისა და პრობლემატიკის  შესახებ;
 • ევროპის ან ახლო აღმოსავლეთის რეგიონებში მიმდინარე პროცესებისა და მოვლენების ისტორიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი ასპექტების  შესახებ;
 •  შესაბამისი რეგიონის ერთ-ერთ უცხო ენისა.

გარდა ამისა, პროგრამა ავითარებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, დასკვნისა და  კომუნიკაციის უნარს.

სწავლის ძირითადი მიმართულებები

პროგრამის  ძირითადი მიმართულებაა სტუდენტმა შეისწავლოს და კრიტიკულად გაიაზროს თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალური საკითხები. გარდა ამისა, სტუდენტი აცნობიერებს საერთაშორისო ურთიერთობების მეცნიერულად შესწავლის მნიშვნელობას და დისციპლინის ურთიერთმიმართებასა და ურთიერთკავშირს ისეთ მომიჯნავე დარგებთან, როგორებიცაა პოლიტიკის მეცნიერება, ისტორია, ეკონომიკა და საერთაშორისო სამართალი.

სწავლის შედეგები   

ცოდნა და გაცნობიერება:

კურსდამთავრებულს აქვს ფართო ცოდნა:

 • საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი ცნებებისა და თეორიების შესახებ;
 • საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინის განვითარების ისტორიიას და ძირითადი თეორიული და მეთოდოლოგიური დებატების შესახებ;
 • სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის ძირითადი მეთოდების (დაკვირვება, ექსპერიმენტი, კონტენტანალიზი, ტესტი, კითხვარი, ანკეტა, ინტერვიუ, ფოკუსჯგუფი) შესახებ;
 • მსოფლიო პოლიტიკაში საერთაშორისო ინსტიტუტების როლის, მათი ორგანიზაციული სტრუქტურების, გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების, მიზნებისა და ამოცანების შესახებ;
 • საგარეო პოლიტიკის ანალიზის ძირითადი თეორიებისა და მიდგომების შესახებ;
 • საერთაშორისო სამართლის ძირითადი ნორმებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირების დაბრკოლებებისა და შესაძლებლობების შესახებ;
 • საერთაშორისო და ეროვნული უსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევების შესახებ;
 • საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ძირითადი ცნებების, თეორიებისა და პრობლემატიკის  შესახებ;
 • ევროპის ან ახლო აღმოსავლეთის რეგიონებში მიმდინარე პროცესების და მოვლენების ისტორიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი ასპექტების  შესახებ;
 • ფლობს შესაბამისი რეგიონის ერთ-ერთ უცხო ენას.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 222 00 09 (707)
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი N A204, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]