კატეგორია: ბაკალავრიატი

საერთაშორისო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა

ბათუმი
April 12, 2021
30 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
no media
საფასური:
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ტრანსპორტის ბაკალავრი
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზნები: მომზადდეს საქართველოს და საერთაშორისო საგანმანათლებლო და შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით
აღჭურვილი კონკურენტუნარიანი, პრაქტიკულ მუშაობაზე ორიენტირებული, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, რომელსაც აქვს თანამედროვე ტრანსპორტის სფეროს
ფართო თეორიული ცოდნა, გაცნობიერებული აქვს პროფესიის და შესასრულებელი ვალდებულებების სპეციფიკა, გააჩნია პროფესიული საქმიანობისთვის აუცილებელი
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომელთა გამოყენებით შეძლებენ სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური პროცესების ორგანიზებას, დაგეგმვასა და მართვას, ტრანსპორტის
სხვადასხვა დარგში წარმოქმნილი პრობლემების გაგებას, ანალიზს, შეფასებას, კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას და გადაწყვეტას; ასევე, პროგრამის მიზანია ისეთი კომპეტენციების ჩამოყალიბება, რომელთა საფუძველზე კურსდამთავრებული შეძლებს უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე (მაგისტრატურაში) სწავლის გაგრძელებას, საზოგადოებრივ თუ პროფესიულ საქმიანობაში თავისი შესაძლებლობების რეალიზებას და კარიერულ წინსვლას.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: 579080708
მისამართი: ბათუმი,
ელ.ფოსტა: info@bntu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]