კატეგორია: ბაკალავრიატი

საზღვავო ნავიგაცია

ბათუმი
April 12, 2021
27 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
no media
საფასური:
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საზღვაოსნო მეცნიერებების ბაკალავრი
პროგრამის აღწერა:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: მომზადდეს საქართველოს და საერთაშორისო საგანმანათლებლო და შრომის ბაზარზე არსბული მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით
აღჭურვილი კონკურენტუნარიანი, პრაქტიკულ მუშაობაზე ორიენტირებული, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი - გემის ნავიგატორი, რომელსაც გაცნობიერებული აქვს პროფესიის და შესასრულებელი ვალდებულებების სპეციფიკა, გააჩნია პროფესიული საქმიანობისთვის აუცილებელი თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, შეუძლია გემის ნავიგატორის ვალდებულებებისა
და პასუხისმგებლობების შესრულება STCW კონვენციის რეგლამენტების მოთხოვნათა შესაბამისად (გემის ნავიგაციის უზრუნველყოფა, ტვირთის დატვირთვა-გადმოტვირთვის ოპერაციების და
ტვირთის დამუშავების დაგეგმვა, შესრულება და მართვა, ნაოსნობის უსაფრთხოების და ზღვის გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა, გემბანის ტექნიკურ მომსახურების კონტროლი და მართვა, სამაშველო და ცეცხლსაწინააღმდეგო მოწყობილობების ექსპლუატაცია, გემის შესაკეთებელი სამუშაოების შესრულების კონტროლი, საჭიროების შემთხვევაში გემის სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნებისა და ზღვაზე სამაშველო ოპერაციების შესრულებისთვის გაატაროს ღონისძიებების გატარება და სხვ.), შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით სიტუაციის/ ინფორმაციის/მონაცემების შეფასებაანალიზი, პრობლემის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის გაცნობიერება და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება, დარგობრივი ტერმინოლოგიის სწორი გამოყენებით წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია,
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და სპეციფიკური კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება, გააჩნია პროფესიული განვითარების უნარი და სხვ. ასევე, პროგრამის მიზანია
ისეთი კომპეტენციების ჩამოყალიბება, რომელთა საფუძველზე კურსდამთავრებული შეძლებს უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე (მაგისტრატურაში) სწავლის გაგრძელებას, საზოგადოებრივ თუ პროფესიულ საქმიანობაში თავისი შესაძლებლობების რეალიზებას და კარიერულ წინსვლას - გემზე მუშაობის აღიარებული სტაჟისა და სათანადო მომზადების საფუძველზე ეტაპობრივად საოკეანო-სავაჭრო გემის სამეთაურო შემადგენლობის გემის ნავიგატორის მორიგი წოდების მოპოვებას და თანამდებობის დაკავებას გემის კაპიტნის სავახტო თანაშემწიდან დაწყებული
გემის კაპიტნის ჩათვლით.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: 593 34 02 65
მისამართი: ბათუმი,
ელ.ფოსტა: info@bntu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]