კატეგორია: ბაკალავრიატი

სამკურნალო საქმე (ინგლისურენოვანი)

საქართველო
April 9, 2021
12 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
no media
საფასური:
სერთიფიცირება: დილომირებული მედიკოსი
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის სტრუქტურა: სამკურნალო საქმის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია დიპლომირებული მედიკოსის საქმიანობისათვის საჭირო კომპეტენციების მიღწევის უზრუნველყოფაზე, რომლის განხორციელება შესაძლებელია პროგრამის სხვადასხვა სასწავლო კომპონენტების შესწავლის შედეგად მიღწეული ცოდნისა და უნარების სინთეზის საფუძველზე. უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოში განსაზღვრული დიპლომირებული მედიკოსის დასაქმების ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, დიპლომირებული მედიკოსის მომზადება მიმდინარეობს ძირითადი (სპეციალობის) ცოდნისა და დმხმარე (ხელშემწყობი) ცოდნის სასწავლო კომპონენტების მეშვეობით. ძირითადი ცოდნის საკითხებს მოიცავს დიპლომირებული მედიკოსის სფეროსთან დაკავშირებული სპეციალობის სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსები. დამხმარე ცოდნის საკითხებს მოიცავს დიპლომირებული მედიკოსის საქმიანობის ხელშემწყობი საუნივერსიტეტო (სავალდებულო და არჩევითი) სასწავლო კურსები და ინგლისური ენის სავალდებულო კომპონენტი, ან თავისუფალი სასწავლო კურსები. სამკურნალო საქმის (ინგლისურენოვანი) პროგრამის კომპონენტები მიმართულია პროგრამაში დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად დიპლომირებული მედიკოსის კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2402946 /
მისამართი: საქართველო,
ელ.ფოსტა: info@openuni.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]