კატეგორია: მაგისტრატურა

სატრანსპორტო ლოგისტიკა

ბათუმი
April 12, 2021
32 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
no media
საფასური:
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სატრანსპორტო ლოჯისტიკის მაგისტრი
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზნები: მომზადდეს როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო შრომის და განათლების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიციური კადრები
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სფეროში, რომლებიც შეძლებენ უზრუნველყონ კონკურენტულ ბიზნეს-გარემოში სატრანსპორტო გადაზიდვების განმახორციელებელი
ფირმების ეფექტიანი ფუნქციონირება და მდგრადი განვითარება, ლოგისტიკური პრობლემების გადაწყვეტა და ოპტიმალური სტრატეგიის შემუშავება, ლოგისტიკისა და
სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სერვისის სპეციფიკის გათვალისწინებით ლოგისტიკური საქმიანობის წარმართვა, მატერიალური ნაკადებისა და მიწოდებათა ჯაჭვის,
საწარმოო შეკვეთების და მარაგების, ფიზიკური განაწილების მართვა, მიზნობრივი მომხმარებლის მოთხოვნების ეფექტური დაკმაყოფილება, მარაგების მართვის,
წარმოებისა და განაწილების როგორც ერთიანი ნაკადის შესწავლა, ლოგისტიკური პროცესების ანალიზი და ოპტიმიზაცია, ანალიტიკურ, საკონსულტაციო, საორგანიზაციოსამმართველო საქმიანობა, საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნებში ლოგისტიკური ჯაჭვის მულტიმოდალური გადაზიდვების ორგანიზება, სატრანსპორტო ლოგისტიკის
სამართლებრივი რეგულირება, თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მეშვეობით ლოგისტიკური პროცესების მართვა, ინგლისურ ენაზე სატრანსპორტო
ლოგისტიკის ტერმინოლოგიის პროფესიულ საქმინობაში გამოყენება და სხვ.; მისცეს პროგრამის კურსდამთავრებულს როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ
აკადემიური უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე (დოქტორანტურაში) სწავლის გაგრძელების, პრაქტიკულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში კომპეტენციების და
შესაძლებლობების სრული რეალიზაციის და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: 579080708
მისამართი: ბათუმი,
ელ.ფოსტა: info@bntu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]