კატეგორია: ბაკალავრიატი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პროგრამა

თბილისი
May 11, 2021
11 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ფართო ცოდნა ვიზუალური ხელოვნების ზოგადი მახასიათებლების, დარგებისა და ჟანრების სპეციფიკის, ასევე სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ისტორიის ძირითადი ცნებების შესახებ და შეძლებს ორიგინალური იდეებისა და კონცეფციების განხორციელებას კონკრეტული პროდუქტის/საავტორო ნამუშევრის სახით მის მიერ შერჩეული მიმართულებისთვის დამახასიათებელი კომპოზიციური და ტექნოლოგიური კანონების, პრინციპებისა  და მიდგომების დაცვით.

პროგრამის მიზანია არა ხელოვნების რომელიმე ერთი დარგის, არამედ რამდენიმე მომიჯნავე და ურთიერთთავსებადი დარგის კომბინირებული სწავლება. ამასთან საბაკალავრო პროგრამაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა დარგობრივი კომპოზიციების ანალიტიკურ ასპექტსა და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას:

  • პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშაოს იდეების, კონცეფციებისა და პროექტების შემუშავებისა და კონკრეტულ პროდუქტად ჩამოყალიბების შემოქმედებითი უნარი, აბსტრაქტული აზროვნება და ესთეტიკური გემოვნება;
  • პროგრამის მიზანია სტუდენტმა შეძლოს  პროგრამით გათვალისწინებული სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მომიჯნავე დარგების ერთიან კონტექსტში განხილვა.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 222 00 09 (707)
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი N A204, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]