კატეგორია: ბაკალავრიატი

ტურიზმი

საქართველო
February 3, 2021
64 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური: 2 250 ლარი
სერთიფიცირება: გაიცემა დიპლომი
პროგრამის აღწერა:

სწავლების ენა: ქართული
პროგრამის მოცულობა (ECTS): 240 ECTS (8 სემესტრი. ერთი სემესტრი მოიცავს 20 კვირას. ერთი აკადემიური წელი 2–
სემესტრიანია და მოიცავს საშუალოდ 60 ECTS კრედიტს, საგანმანათლებლო პროგრამის ან/და სტუდენტის
ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის თავისებურებების გათვალისწინებით, წელიწადში კრედიტების რაოდე- ნობა
შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა (ერთი კრედიტი = 25 ასტრონომიულ საათს).
პროგრამის ხელმძღვანელი: მანანა ალადაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: +995592111100
მისამართი: საქართველო,
ელ.ფოსტა: info@newuni.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]