კატეგორია: ბაკალავრიატი

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა

საქართველო
April 9, 2021
9 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
no media
საფასური:
სერთიფიცირება: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
პროგრამის აღწერა:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია: კურსდამთავრებულთა პრაქტიკული საქმიანობისათვის აუცილებელი მმართველობითი კომპეტენციების გამომუშავება, რაც გულისხმობს
დარგზე თეორიული ცოდნის შეძენას, მენეჯერის პროფესიისთვის სავალდებულო ეთიკური
ღირებულებებისა და პროფესიული პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებას, შემდგომ
პროფესიულ განვითარებას, მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელებას, მართვის მიმართულებით კვლევითი საქმიანობის განხორციელებას, ჯანდაცვასა და ეკონომიკის სხვა დარგებში
მენეჯერულ საქმიანობას.
შეისწავლის: მენეჯმენტის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს, თანამედროვე
მართვის სისტემებს, კონცეფციებსა და სახეებს, მოდელებს, ორგანიზაციების ჩამოყალიბების
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმებს, მმართველ ორგანოებსა და დონეებს, მართვის
ორგანიზაციულ სქემებსა და სტრუქტურებს, აგრეთვე ჯანდაცვისა და სხვა დარგების
ობიექტების საქმიანობაზე ბუღალტრული აღრიცხვას, ფინანსების მოძიებასა და დაფინანსების წყაროებს. მენეჯმენტის საქმიანობასა და განვითარებაზე ბიზნეს-გეგმის დამუშავებას, მის შესრულებაზე დასკვნების შემუშავებასა და ღონისძიებების დამოუკიდებლად
გატარებას, კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვას, საქმიანობიდან მიღებული მოგების
ეფექტიანად გამოყენებაზე გადაწყვეტილების მიღებას. მართვის, ფინანსების, ინოვაციების,
ინვესტიციების, მარკეტინგის, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის და სხვა სოციალური
მეცნიერებებსა და მენეჯმენტის სხვა მიმართულებებს.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995) 275-25-13
მისამართი: საქართველო,
ელ.ფოსტა: info@geomedi.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]