რას გვიჩვენებს დამსაქმებელთა დამოკიდებულებების კვლევა საქართველოს შრომის ბაზარზე.

By:admin
კატეგორიაNews
0 Comments
კვლევის ფარგლებში ორგანიზაციებს უნდა გამოეყოთ მათ მიერ დასახელებული პროფესიებიდან საქართველოს შრომის ბაზარზე 2 ყველაზე რთულად მოსაძიებელი პროფესიული კვალიფიკაციის კადრები. გამოკითხულპროფესიული სასწავლებლების პარტნიორი ორგანიზაციების 43%-ს გაუჭირდა ასეთი პროფესიონალის დასახელება. ძალიან მცირე ნაწილის თანახმად კი არცერთი პროფესიის მქონე კადრის მოძიება არ არის რთული ...